2021 жылы тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу

25.06.2021г. Аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізудің басталғаны туралы хабарландыру.

         «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС 2021 жылғы 16 сәуірдегі «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен” Самұрық-Қазына “АҚ – ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудиторлық ұйымды таңдау Қағидаларын (бұдан әрі-Қағидалар) басшылыққа ала отырып, қаржылық есептіліктің аудиті бойынша қызметтерді (бұдан әрі-Қызметтер) келесі көлемде және мынадай шарттарда көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау:

  1. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС, Ақтөбе қ., 030000, “Капитал Плаза” Бизнес орталығы, Ә. Молдағұлова даңғылы 46, 2-кезең.

2. Сатып алынатын Қызметтердің көлемі:

  1. Стандарттарына сәйкес көрсетілетін 2021 жылға арналған қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық қызметтер Тапсырыс берушінің халықаралық қаржылық есептілік Стандарттарына (бұдан әрі – ХҚЕС) және “Қазақойл Ақтөбе” ЖШС-нің есеп саясатына сәйкес, сондай-ақ “Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, ҚР уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік актісінде бекітілген тізбеге, нысандарға сәйкес дайындалған жеке қаржылық есептілігіне аудит жүргізуді көздейді, мынадай функцияларды жүзеге асырады::

2021 жылғы 01 қаңтар мен 30 маусым аралығындағы кезеңде ISRE 2410 сәйкес шолу бойынша есепті шығара отырып, БЕХС №34 және Тапсырыс берушінің есеп саясатына сәйкес дайындалған «Тапсырыс берушінің аралық қысқартылған қаржылық есептілігіне аудиторлық шолу жүргізу;

Тапсырыс берушінің қаржылық есептілікті жасаудың дұрыстығы туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және жыл бойынша жылдық жеке қаржылық есептілігіне аудит жүргізу:

– ХҚЕС-ке сәйкес;

– «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген тізбе мен нысандарға сәйкес (ҚР Қаржы министрінің 2019 жылғы 01 шілдедегі №665 бұйрығымен өзгерістер енгізіле отырып);

ұсынымдардың орындалу мәртебесі бойынша Тапсырыс берушінің басшылығына 2021 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша есептіліктің ХҚЕС аудиторлық шолу жүргізу нәтижелері бойынша есепті ұсыну (бұдан әрі-ұсынымдарды орындау Мәртебесі);

 20212, 2023 және 2024 жылдарға арналған жеке және/немесе шоғырландырылған ХҚЕС есептілік аудитінің қорытындысы бойынша басшылыққа ілеспе қызметтер тізбесіне енгізілген қосымша шолулар мен бағалаулардың нәтижелері егжей-тегжейлі сипатталып, кемшіліктерді жою бойынша тиісті ұсынымдар бере отырып, екі нұсқада хат ұсыну:

– Тапсырыс берушінің ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктерді (олар болған жағдайда) қамтитын хаттың бірінші нұсқасы.

Елеулі кемшілік деп ішкі бақылау жүйесінің бір немесе бірнеше компоненттерінің әзірленуі немесе жұмыс істеуі елеулі болуы мүмкін және Тапсырыс берушінің қызметкерлері өздері белгілеген міндеттерді әдеттегі жүзеге асыру процесінде уақтылы анықтамайтын сомалардың қателіктерінен немесе бұрмалануынан туындаған бұрмаланулар пайда болу қаупін салыстырмалы түрде төмен деңгейге дейін төмендетпейтін кемшілік түсініледі.

– ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі кемшіліктерді және барлық өзге де кемшіліктер мен ұсынымдарды қоса алғанда, хаттың басшылыққа толық нұсқасын қамтитын хаттың екінші нұсқасы

  • ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және «Caspian Investments Resources Ltd» сыртқы аудиторларына олардың 2021 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау кезінде көмек көрсету, оның ішінде Компанияның сыртқы аудиторы дайындаған жұмыс қағаздарына қол жеткізуді ұсыну.
  • Қызметтердің жалпы құнына қосылған аудиторлық тексеру жүргізу шеңберінде төменде санамаланған ілеспе қызметтерді көрсету:

– сапаны жақсартуға, сондай-ақ қаржылық есептілікті дайындау мерзімдерін қысқартуға қатысты қаржылық есептілікті дайындау процесі бойынша ұсынымдар беру;

– Тапсырыс берушінің есеп саясатына және бухгалтерлік есеп тәртібіне сәйкес негізгі құралдарды бағалаудың әдіснамасы мен нәтижелері (оны жүргізген жағдайда, қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушімен келісу бойынша) бойынша пікір білдіру;

– Тапсырыс берушінің қаржылық есептілігіне ескертпелердегі ашылуларды жетілдіру бойынша ұсыныстар беру;

– салықтық тәуекелдерді анықтау мақсатында (салықтар бойынша есепті ұсынбай) 2021 жылға жыл сайынғы салықтық шолуды өткізу, бұл ретте, салықтық тәуекелдердің пайда болу мүмкіндігі неғұрлым елеулі болатын мәселелерге басты назар аударылуы тиіс. Шарт тараптары салықтық шолу «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңына сәйкес жүргізілетін салықтар бойынша аудит болып табылмайтынын және тиісінше салықтар бойынша аудиторлық қорытынды Тапсырыс берушіге берілмейтінін түсінеді;

– аудит барысында бухгалтерлік және салықтық есеп бойынша консультациялар жүргізу;

– бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды бағалау (оның ішінде, Тапсырыс беруші қызметінің ерекшелігін ескере отырып, қорларды есепке алу тәртібін бағалау, активтер мен міндеттемелерді бағалау және қайта бағалау, дебиторлық және кредиторлық берешекті тауарларды, жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді жеткізушілермен салыстырып тексеруді қоса алғанда, активтер мен міндеттемелерді түгендеу жүргізу әдістері мен рәсімдері);

– бухгалтерлік есепті жүргізуге және қаржылық есептілікті жасауға байланысты мәселелер бойынша Тапсырыс берушінің тәуекелдерін ішкі бақылау және басқару жүйесінің барабарлығын бағалау;

-бағдарламалық-техникалық жарақтандырудың жай-күйін және ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінің сенімділігін бағалау;

– Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына тапсырыс берушілер қызметінің сәйкестігін бағалау;

қаржылық есептілікте олардың дұрыс көрсетілуін растау үшін (қажет болған жағдайда Тапсырыс берушімен келісім бойынша) Тапсырыс беруші қорларды, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді түгендеуді жүргізген кезде аудитордың қатысуы.

3. Қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сома:

  • 52 447 500 теңге

4. Аудиторлық ұйымды Таңдау Рәсіміне қатысуға арналған сұрау салудың көшірмелерін әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері Ақтөбе қаласы, 030000, «Капитал Плаза» Бизнес орталығы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 46, 2-қабат мекенжайы бойынша электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіштерде ала алады.

Таңдау Рәсіміне қатысуға сұрау салу Тапсырыс беруші мен Әлеуетті Қатысушы арасында құпиялылық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін беріледі.

Қосымша ақпарат алу үшін байланыстар:

– Бас есепші – байл.нөмірі 8 701 588 9237, эл.пошта Koskina.N@koa.kz

– Бас бухгалтердің орынбасары-байл.нөмірі 8 701 514 1448, эл.пошта kim.i@koa.kz

5. Таңдау Рәсіміне қатысуға ниет білдірген әлеуетті Қатысушы таңдау рәсіміне қатысуға арналған сұрау салуда көрсетілген мерзімде және талаптарға сәйкес қызметтер көрсетуге ресми ұсыныс беруі тиіс.

6. Қатысушылардың ресми ұсыныстары Тапсырыс берушіге электрондық мекенжайларға ұсынылады : Koskina.N@koa.kzkim.i@koa.kz

Ресми ұсыныстарды ұсынудың басталу мерзімі: 2021 жылғы 25 маусымда ж.у.   14: 00.

Ресми ұсыныстарды берудің аяқталу мерзімі: 2021 жылғы 09 шілдеде ж.у. 15: 00.